Zberný dvor Helcmanovce

Zberný dvor Helcmanovce

Jednoduchá správa Vášho odpadu

Viac

Čo ponúka Ekodvor

Obec Helcmanovce v snahe zlepšovať služby občanom obce od Januára 2016 otvára prevádzku nového zberného dvora, kde možno odovzdávať nasledovné druhy odpadov:

Drobný stavebný odpad

odpad z prestavby bytov a rodinných domov

Elektrický odpad

televízory, monitory, PC, práčky, fény, chladničky

Objemný odpad

starý nábytok, koberce, okná

Biologický odpad

odpad zo záhrad, tráva, lístie, konáre

Nebezpečný odpad

batérie, akumulátory, oleje

Separovaný zber

PET fľaše, fólie, polystyrén, sklo

Dovezte nám Váš odpad

Sme vybavení zbernými kontajnermi na jednotlivé druhy komunálnych odpadov

Prevádzková doba zberného dvora

otváracie hodiny

Streda: 13:00 - 17:00 hod.
Piatok: 13:00 - 17:00 hod
Sviatky: zatvorené
Mimo prevádzkovú dobu zberného dvora je zakázané ponechávať odpad pri bráne zberného dvora

Podmienky prevzatia odpadu

Podmienkou vstupu a prevzatia odpadu do ZD je preukázanie sa dokladom o trvalom alebo prechodnom pobyte na území obce Helcmanovce a zapojenie sa do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v obci Helcmanovce.

Povinnosti návštevníka zberného dvora

Vjazd návštevníka do areálu ZD je limitovaný použitím osobného motorového vozidla max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1m3 z dôvodu dodržania bezpečnosti prevádzky na ZD ako aj z dôvodu obmedzenia množstva dovážaného odpadu.

Povinnosti zamestnanca zberného dvora

Zamestnanec ZD je povinný skontrolovať pred vpustením návštevníka do ZD, kontrola predpísaných dokladov, sprevádzať návštevníka ZD po ZD a poskytovať informácie návštevníkovi ZD za účelom správneho využívania ZD.

Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie

Investícia do Vašej budúcnosti

Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie