Obec Helcmanovce vyprodukuje ročne vyše 250 ton komunálnych odpadov.

V obci sa v súčasnosti separuje

  • Papier
  • Sklo
  • Plasty
  • Okrem toho je zavedený systém zberu batérii a akumulátorov
  • elektroodpadu a objemného odpadu
  • a drobného stavebného odpadu.

Horšia situácia je v oblasti zberu a nakladania so stavebným odpadom. V tomto smere chcú Helcmanovce urobiť rázny krok vpred.

Obec využíva pri zhodnocovaní bioodpadu vlastné zdroje a nedisponuje vhodnou plochou na dočasné zhromažďovanie bioodpadu.

Týmto sa podarilo obci čiastočne znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, pričom je vysoký predpoklad, že množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov budú aj naďalej stúpať.

Systém zberu odpadov je však potrebné logisticky dopracovať.