Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

Akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba môže oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s popisom systému nakladania s odpadmi v obci, všeobecne záväzným nariadením obce alebo so zákonom o odpadoch. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad túto skutočnosť oznámiť.

Oznámenie oznamovateľ oznamuje:

Písomne emailom alebo, telefonicky príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva:

Okresný úrad v Gelnici, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 1, 056 01 Gelnica
Tel: 053 482 25 42
Elektronický formulár TU!

Písomne, emailom alebo  telefonicky obci na adresu: 

Obec Helcmanovce                       
Obecný úrad Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovce
Tel: +421 53 48 72 636
Mob: -
Email: helcmanovce@helcmanovce.sk

Telefonicky na polícii:

Polícia SR
Tel: 158

Oznámenie obsahuje najmä:  
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej  osoby, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail), 
b) kat. územie, LV, parc. č. nehnuteľnosti, kde sa nezákonne umiestnený odpad nachádza,
c) druh odpadu (zmesový komunálny odpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, apod.),
d) druh pozemku – spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok, pobrežné pozemky, inundačné územia apod.,   
e) množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom.a