Vhodnosť realizácie projektu

Obec je teda ako hlavný manažér odpadového hospodárstva povinná vytvoriť taký systém zberu, ktorý musí rešpektovat hierarchiu odpadového hospodárstva, t.j. uprednostňovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním a vytvoriť tak pre občanov motivačné faktory, ktoré by k napĺňaniu stratégie odpadového hospodárstva prispeli.

Jedným z nich je separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý v starých členských štátoch EÚ predstavuje samozrejmú súčasť komunálneho odpadového hospodárstva a v nových členských štátoch je spravidla v začiatkoch.

Povinnosť separácie však stanovuje i novoschválená rámcová smernica o odpadoch, ktorá bude musieť byť v strednodobom horizonte transponovaná a implementovaná do podmienok Slovenskej republiky.

5 zložiek:

  • papier
  • plasty
  • kovy
  • sklo a biologicky rozložiteľný odpad - len zber a dočasné uloženie
  • stavebný odpad.